Strój królewski w programie dekoracyjnym świątyni Dżeser-dżeseru

Aleksandra Hallmann w czasie prac dokumentacyjnych  Inspiracją dla włączenia tego projektu w program studiów nad świątynią Hatszepsut były badania nad strojem prywatnym Okresu Późnego, których wyniki zostaną wkrótce przedstawione w redagowanej obecnie monografii. Doświadczenia związane z tymi badaniami i obszerna baza źródłowa obejmująca materiały z wcześniejszych epok dowodzą zasadności objęcia badaniami stroju królewskiego, analizowanego jako element programu dekoracji świątyni Dżeser-dżeseru. 

Thutmosis III, Sala na Barkę. Fot. M. Jawornicki

  Punktem wyjścia dla badań jest szczegółowa analiza ikonografii mająca na celu identyfikację poszczególnych elementów stroju. W trakcie pracy nad typologią, szczególną uwagę poświęcono uściśleniu nazewnictwa poszczególnych części garderoby.

  Drugim etapem badań będzie stworzenie szczegółowej typologii stroju królewskiego odnotowanego w materiale ze świątyni w Deir el-Bahari, w którym zakodowane zostały informacje dotyczące ideologii królewskiej oraz symboliki scen tego okresu. Należy zaznaczyć, że każdy element stroju jest studiowany w szerokim kontekście historycznym w celu wykazania ewentualnych innowacji, a także podkreśleniu roli tradycji w przestawieniach królewskich. Analiza porównawcza zadokumentowanego stroju 

Królowa Ahmes, Górny Dziedziniec, ściana zachodnia. Fot. A. Hallmann

z Dżeser-dżeseru oparta jest także na przedstawieniach Hatszepsut oraz Thutmosisa III spoza świątyni, na przykład pobliskiej Dżeser-achet, oraz analizie garderoby Tutanchamona, jako jedynej możliwie kompletnie zachowanej kolekcji szat królewskich.

      

Strój królewski analizowany jest w makro- i mikroskali skali.

Nefrubiti, Sala na Barkę. Fot. A. Hallmann

Ta pierwsza zakłada poznanie roli i znaczenia stroju w zależności od tematyki przedstawionej sceny świątynnej, druga zaś jego poszczególnych elementów. Rozpatrywany jest także dobór insygniów królewskich do konkretnej szaty, a także szczególną uwagę poświęcono analizie kolorystycznej. W tym kontekście podjęto próbę wyjaśnienia symbolicznego znaczenia poszczególnych elementów stroju królewskiego.

 Przeprowadzana szczegółowa analiza stroju powinna także być pomocna w pracach rekonstrukcyjnych na terenie świątyni Dżeser-dżeseru, jak i innych świątyń tebańskich. Badania obejmują bowiem technikę wykonania danego elementu stroju w świątyni, co pozwala na rozróżnienie, który z nich był zawsze rzeźbiony, a który mógł być tylko malowany. Pomocne w pracach rekonstrukcyjnych mogą być również badania nad sposobem przedstawienia danej szaty w poszczególnych partiach świątyni. 

Thutmosis III, Górny Dziedziniec, ściana zachodnia. Fot. A. Hallmann

 

   Projekt rozpoczął się od stworzenia bazy danych w programie Microsoft Access zawierającej kompletny katalog przedstawień królewskich w świątyni. W tym celu wykonana została dokumentacja zdjęciowa całych scen, poszczególnych postaci, jak i elementów stroju. Obecnie prowadzona jest dokumentacja rysunkowa, wykonywana w skali 1:1 na przezroczystej folii. Skany tych folii stanowią podstawę wykonania rysunków w programie Adobe Ilustrator.

  

Przerys sceny. Rys. A. Hallmann

 

 


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kierownik projektu: Aleksandra Hallmann

Kontakt: aleksandra.hallmann@gmail.com 


 

 

 


 Projekty egiptologiczne   |   Projekty archeologiczne     |   Projekty  konserwatorskie i architektoniczne   |   Raporty   |   Historia badań